Български дигитален клъстер стана член на Pact for skills

Български дигитален клъстер стана член на Pact for skills

03.03.2022 Off By Bulgarian Digital Cluster

Днес Български дигитален клъстер беше одобрен и стана член на Pact for skills (Пакт за умения) – нарастваща общност от частни и публични заинтересовани страни (голям и малък бизнес), социални партньори, доставчици на образование и обучение, асоциации, клъстерни организации, национални, регионални и местни власти, търговски камари или служби по заетостта, наред с други), които допринасят за повишаване на квалификацията и преквалификацията в реалност. Пактът за умения има за цел да мобилизира съгласувани усилия за качествено инвестиране в умения за всички хора в трудоспособна възраст в целия Европейски съюз, като обедини всички заинтересовани страни, частни и публични, които споделят целта за повишаване на квалификацията и преквалификация на работната сила в Европа и улесняване на публично-частното сътрудничество .

Pact for skills