ЕС иска да направи продуктите по-устойчиви и да постигне кръгова икономика

ЕС иска да направи продуктите по-устойчиви и да постигне кръгова икономика

09.12.2022 Off By Bulgarian Digital Cluster

Ако продължим да използваме ресурсите по начина, по който сме свикнали, към 2050 г. ще ни бъдат нужни ресурсите на три планети като Земята. Ограничеността на суровините и промените в климата изискват преминаването от общество, което използва и хвърля, към въглеродно неутрална, екологично устойчива, чиста от замърсители икономика.
Кризата вследствие на коронавируса подчерта слабостта на веригите за доставки и засегна малкия бизнес и индустрията. Развитието на кръгова икономика, в която ресурсите и продуктите се използват продължително и се рециклират, ще намали емисиите на въглеродни емисии, ще стимулира икономическия растеж и ще създаде възможности за работа.
Планът на ЕС за кръгова икономика

През март 2022 г. Европейската комисия предложи първи пакет от мерки за ускоряване на прехода към кръгова икономика. Той е в съгласие с целта на Зеления пакт за постигане на нулеви въглеродни емисии до 2050 г. и включва норми за устойчивост на продуктите, актуализиране на правилата за строителните продукти и стратегия за текстилните продукти.

Комисията предложи през ноември 2022 г. нови европейски правила за опаковките. Те включват изисквания за подобряване на дизайна и информативната стойност на опаковките, както и за насърчаване на повторното използване и рециклирането. Предвижда се преминаване към пластмаса на биологична основа, която се разгражда.

В доклад, приет през февруари 2021 г., Парламентът призова за въвеждането на обвързващи цели за използването на материали и потреблението към 2030 г.

През октомври 2022 г. Европейският парламент одобри изменения в правилата за устойчивите органични замърсители, за да намали размера на опасните химикали в отпадъците и производствените процеси. Новите правила въвеждат по-строги лимити, забраняват определени вещества и целят да предотвратят навлизането на вредни вещества чрез рециклиране.

Преход към устойчиви продукти

Европейският съюз иска да изгради пазар с екологично устойчиви продукти, чието производство и потребление не изисква въглеродни емисии и разхищение на материали. Затова Комисията предлага разширяване на обхвата на директивата за екодизайна, която следва да обхване неелектрически продукти, и създаване на цифрови паспорти за продуктите, които да съдържат информация за целия им жизнен цикъл.

Парламентът също така подкрепя инициативи за борба с планираното овехтяване на продукти, за подобряване на издръжливостта им и възможностите за поправка. Депутатите настояват, че потребителите трябва да разполагат с нужната информация за екологичното въздействие на продуктите и услугите, които купуват. Освен това Парламентът иска от Комисията предложения за борба с необоснованите твърдения на компании, че защитават околната среда.

Инициативи в ключови сектори

Европейската комисия е идентифицирала седем ключови сектора за изграждане на кръговата икономика. В тях са нужни промени на различните етапи от веригата – от дизайна през производството до използването им от крайните потребители.

Електроника и информационни технологии

Електрическите и електронните отпадъци са най-бързо растящата група отпадъци в ЕС и по-малко от 40% от продуктите се рециклират. Парламентът се обявява за удължаване на живота на продуктите чрез подобряване на възможностите за поправка. Научете повече факти и данни за електрическите и електронните отпадъци.

Храни, води и хранителни вещества

Около 20% от произвежданите храни в ЕС се пилеят или разхищават. Новата стратегия на ЕС „От фермата до трапезата“ трябва да помогне за намаляването на този дял два пъти до 2030 г.

Пластмаса

Парламентът подкрепя европейската стратегия за пластмасите в кръговата икономика, която поставя за задача извеждането от употреба на продукти с микрочастици пластмаса.
Прочетете за стратегията на ЕС за намаляване на пластмасовите отпадъци.

Текстил

Производството на платове и облекла изисква много суровини и вода, като по-малко от 1% от дрехите се рециклират. Стратегията на ЕС за устойчиви текстилни продукти, представена от Комисията през 2020 г., поставя за задача до 2030 г. текстилните продукти на европейския пазар да бъдат дълготрайни, да могат да се рециклират, да бъдат направени във възможно най-голяма степен от рециклирани платове и да не съдържат опасни вещества.
Депутатите искат мерки срещу замърсяването на океаните с микрофибри и по-строги изисквания за използването на води.
Научете как производството на облекла засяга околната среда.

Опаковки

Отпадъците от опаковки достигнаха рекорд в Европа през 2017 г. Нови правила целят всички опаковки на пазара в ЕС до 2030 г. да могат да се използват повторно или да се рециклират.

Батерии и превозни средства

Парламентът прие позицията си по правила, които ще въведат задължения всички батерии на пазара в ЕС да имат малък въглероден отпечатък и при производството им да се спазват правата на човека, социални и екологични стандарти.
Научете повече за новите правила на ЕС за батериите.

Строителство и сгради

Строителството е отговорно за над 35% от общите отпадъци в ЕС. Европейската комисия предлага промени в правилата за строителните продукти, които са на повече от 10 години. Парламентът иска да бъде увеличен животът на сградите, да се въведат цели за по-нисък въглероден отпечатък на материалите и минимални изисквания за ресурсна и енергийна ефективност.

Управление и транспортиране на отпадъците

Европейският съюз генерира повече от 2,5 млрд. тона отпадъци годишно. Депутатите призовават страните в ЕС за увеличаване на качественото рециклиране, намаляване на изгарянето на отпадъци и на изхвърлянето на сметища и ограничаване на опасните химикали в отпадъците.