Кръговата икономика е зеленото бъдеще на бизнеса

Кръговата икономика е зеленото бъдеще на бизнеса

09.05.2023 Off By Bulgarian Digital Cluster

Българската търговско-промишлена палата в партньорство със Сдружение „Бабел-България“ изпълнява по Оперативна програма „Добро управление“ проект „СМАРТ – Стимулиране на производства със зелен хоризонт“. Този проект е насочен към изграждане на партньорско управление върху процеса на въвеждане на принципите на кръговата икономика в индустрията на Р. България, като един от инструментите за прилагане на изискванията на Европейския зелен пакт и Стратегия за преход към кръгова икономика 2021-2027 г. Целта е това да се осъществи чрез повишаване на взаимодействието между бизнеса, гражданите и администрацията при провеждането на „зелените“ политики и постигане на по-пълна откритост и отговорност на държавното управление в областта на тези „зелени“ политики.

През 2020 г. ЕК прие План за действие за кръговата икономика — един от основните елементи на Европейския зелен пакт.

Предлагайки мерки по отношение на целия жизнен цикъл на продуктите, Планът за действие има за цел да подготви европейската икономика за екологично бъдеще, да укрепи конкурентоспособността на икономиката, като същевременно защитава околната среда и даде нови права на потребителите.

На 6 март 2023 г. бе приет и Промишленият план на Зеления пакт. В него Европейската комисия предложи първи пакет от мерки за ускоряване на прехода към кръгова икономика.

България поставя кръговата икономика като дългосрочен приоритет на политиката си за развитие, което залегна в Националната програма за развитие: България 2030. В тази връзка през 2021 г. бе разработен проект на Стратегия за преход към кръгова икономика 2021-2027 г., като това ще бъде основополагащият документ за въвеждането на кръговата икономика в производствената екосистема на България. Стратегията отговаря пакета от мерки на ЕК, насочени към стимулиране на прехода към кръгова икономика като двигател за глобална конкурентоспособност и устойчив икономически растеж. Стратегията е част от пакета от мерки за преход към кръгова икономика на национално ниво.

Кръговата икономика създава нови бизнес модели за оптимална употреба на ресурсите, които имат за цел да увеличат стойността и употребата на продукта по време на жизнения му цикъл. Когато един продукт достигне края на жизнения си цикъл, материалите, от които той е съставен, продължават да се ползват по друг начин. Това се прави отново и отново и така се намалява до минимум изхвърлянето на отпадъци. Така ще бъде повишена ресурсната ефективност, както и добавената стойност на промишленото производство. Концепцията за кръгова икономика се изгражда в противовес на традиционния линеен модел, при който се използват суровини, създават се продукти, те се консумират и остатъците се изхвърлят. Този модел разчита на големи количества евтини и достъпни материали и енергоизточници. Преходът към кръгова икономика ще намали екологичното замърсяване, ще облекчи проблемите с набавянето на суровини, ще засили иновациите и конкурентоспособността. Потребителите ще получат достъп до по-устойчиви и икономични продукти.

По-бързото преминаване към кръгова икономика, обаче, зависи от различни фактори. За идентифицирането на предизвикателствата пред този процес Българската търговско-промишлена палата проведе национално  проучване на отношението на бизнеса и на гражданите към прехода към кръговата икономика в производствената екосистема на България. Целта, да се идентифицират причините за колебанията на работодателите и на гражданите по отношение на този процес, да се установи каква е понастоящем степента на въвеждане кръговата икономика в българското производство и какви са очакваните темпове за по-нататъшно развитие на този процес.

Целевите групи, към които бе насочено проучването бяха бизнеса /работодатели и браншови организации/, общинските власти и гражданите, както и структурите на гражданското общество. То установи причините за съмнения при работодателите и при гражданите относно целесъобразността от въвеждането на кръговата икономика в производството. Проучването ще послужи като база за преодоляването на тези нагласи и в резултат на това ще допринесе за повишаване на информираността на тези целеви групи за преимуществата на кръговата икономика и за активизиране участието им в мониторинга върху провеждането на „зелените“ политики.

Проучването събра достатъчна информация за изготвянето на задълбочен анализ на съществуващата ситуация и на очертаващите се тенденции по отношение на успешното въвеждане на принципите на кръговата икономика в сферата на производството. Като допълнетие, в резултат на това проучване се събраха достатъчно данни, които да очертаят основните предизвикателства пред реализирането на тези „зелени“ политики.

Резултатите от онлайн  проучването по целеви групи:

Работодатели и браншови организации

Общини в България

Гражданското общество