Половин милион българи ще бъдат обучавани на дигитални умения

Половин милион българи ще бъдат обучавани на дигитални умения

17.01.2022 Off By Bulgarian Digital Cluster

България е сред европейските страни със сериозен недостиг на уменията на работната сила. Тази оценка отразява проблемите с придобиване на практически знания от професионалното и висшето образование, липсата на разпространени дигитални умения и ниския обхват на квалификацията и преквалификацията.

Развитието на дигиталните умения в следващите години е приоритет на няколко програми и стратегии като Националната програма за развитие „България 2030“, Стратегията за учене през целия живот, проекта на Стратегия по заетостта на България за периода 2021 – 2030 г., Националната програма „Цифрова България 2025“, стратегията „Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030 г.“ и бъдещата Стратегия за уменията, която предстои да бъде разработена, пише БТПП.

Огромен скок на броя на преминалите обучителни курсове възрастни може да се очаква при изпълнение на предвидените към момента инициативи в Националния план за възстановяване и устойчивост. Проектът „Обучения за цифрови умения и изграждане на национална онлайн платформа за обучение на възрастни“ предвижда обучение на 500 хил. души през следващите пет години. Той е на обща стойност 379 млн. лв. (от които 57 млн. лв. национално съфинансиране) и освен самите обучения, включва създаване на платформа за дигитално обучение, програми за електронно обучение, инструмент за оценка на дигиталните умения и за тяхното валидиране, дигитални клубове за обучение. Основните групи, които ще бъдат включени в обучение ще бъдат безработни лица, регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ и заети лица, които имат много ниско равнище или нямат дигитални умения и компетенции. Приоритет ще се даде на лицата в неравностойно положение на пазара на труда, включително лица от ромски произход, лица с ниско равнище на образование, по-възрастни лица и др.

Този амбициозен проект има вероятност да се окаже ключов за повишаването на компетенциите на работната сила в България и да даде дългосрочна перспектива за развитие на човешкия капитал.

Вижте повече тук